پد الکلی یوتاب و کمبود این پد ها باعث گرانی آنها در بازار شد

تحلیل آماری مقادیر متوسط یا نسبت عوامل خطر پایه برای سه سطح مصرف پد الکلی یوتاب محاسبه شد. برای بررسی ارتباط بین مصرف الکل و سیگار کشیدن از آزمون χ2 استفاده شد.

مدل‌های خطرات متناسب برای محاسبه RR از PAD برای مصرف کنندگان هفتگی و روزانه در مقایسه با کسانی که کمتر از 1 نوشیدنی در هفته مصرف می‌کنند، استفاده شد.

برای پرداختن به مخدوش کردن ارتباط الکل / PAD توسط سیگار کشیدن، ما از دو رویکرد استفاده کردیم: (1) تجزیه و تحلیل چند متغیره در کل گروه، با وضعیت سیگار کشیدن و بسته-سال سیگار به عنوان متغیرهای کمکی و محدودیت تجزیه و تحلیل برای افرادی که هرگز سیگار نمی کشند.

مقادیر RR چند متغیره نیز برای سن، تجویز آسپرین و بتاکاروتن، ورزش، دیابت و سابقه انفارکتوس میوکارد والدین تنظیم شد.

پد الکل

در آنالیزهای اولیه، ما برای عوامل مؤثر بر مصرف الکل، یعنی فشار خون 18 و کلسترول خون بالا، 19 تعدیل نکردیم، زیرا ممکن است این عوامل مخدوش کننده نباشند، بلکه تأثیرات قرار گرفتن در معرض قرار گرفتن را دارند و بنابراین نباید کنترل شوند.

20 فرض خطرات متناسب از طریق ارزیابی تأیید شد. اثر متقابل زمان با مصرف الکل (50/0=P).

وجود یک روند خطی در RR در سراسر دسته‌های الکل با استفاده از یک متغیر ترتیبی، با مقادیر متغیر از 1 (<1 نوشیدنی در هفته) تا 3 (≥7 نوشیدنی در هفته) مورد آزمایش قرار گرفت.

همه مقادیر RR با فاصله اطمینان 95٪ (CI) ارائه می شوند و تمام مقادیر P گزارش شده دو طرفه هستند.
نتایج
شرکت‌کنندگان مقادیر نسبتاً کمی الکل می‌نوشیدند، به طوری که 97٪ از همه مردان کمتر از 2 نوشیدنی در روز و 88٪ از مصرف کنندگان روزانه مصرف معمول 1 نوشیدنی در روز را گزارش کردند.

در مقایسه با گروه مرجع، مصرف کنندگان روزانه الکل مسن تر، سیگار کشیدن بیشتر و شیوع بالاتر کلسترول خون و فشار خون بالا بودند (جدول 1).

مصرف کنندگان مشروبات الکلی نیز شیوع کمی بالاتر از ورزش شدید و سابقه والدین انفارکتوس میوکارد و شیوع کمتر دیابت شیرین داشتند.