هزینه ترجمه انگلیسی رشته مکانیک

هزینه های درنظر گرفته شده برای انجام ترجمه انگلیسی هر پایان نامه ای یکسان می باشد؟ این نرخ قیمت برای انجام ترجمه انگلیسی پایان نامه رشته مکانیک چطور می باشد؟
هزینه های که برای انجام کار ترجمه های انگلیسی در هر یک از این بخش و مرکزهای خدماتی درنظر گرفته اند تماما مربوط به نوع موضوع ارائه داده شده بستگی دارد با وجود اینکه تعرفه های یکسانی را هر ساله برای انجام کار هر یک از خدمات دانشجویی ارائه می دهند. و حال این انجام ترجمه انگلیسی از پایان نامه های رشته مکانیک در این بخش را باید دید که مربوط به کدام مقطع تحصیلی و چه نوع ترجمه ای بوده است تا بتوان به تعیین نرخ قیمت ان پرداخت.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه