نرخ بهترین ترجمه انگلیسی روزنامه

آیا می دانید که با توجه به اهمیت ترجمه انواع متون انگلیسی در حوزه های کاری گوناگون، کدام مراکز توانسته بهترین ترجمه انگلیسی روزنامه را صورت داده باشند؟
گفتنی است که امروزه با توجه به حوزه های کاری گوناگون، نرخ قیمت ترجمه متون از انگلیسی به فارسی و یا برعکس، متفاوت بوده است و البته با توجه به اهمیتی که ترجمه انگلیسی داشته، به هر مرکز ترجمه در بازار نمی توان اعتماد کرد.
بهترین ترجمه انگلیسی روزنامه را در نمایندگی های تخصصی ترجمه متون، در بازارهای کشور سفارش دهید.