مردی که با استفاده از چای ترش تازه توانست همسرش را نجات دهد

این کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده متوالی به منظور بررسی تأثیر چای ترش تازه بر فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون ضروری انجام شد.

بدین منظور 80 بیمار واجد شرایط ورود از بین 162 بیمار ثبت نام شده یا مراجعه کننده به کلینیک فشار خون بیمارستان شریعتی تهران انتخاب شدند.

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از فشار سیستولیک 160-180 میلی متر جیوه و یا فشار دیاستولیک 100-114 میلی متر جیوه، استفاده از دو یا کمتر داروهای ضد فشار خون و عدم وجود فشار خون ثانویه و بیماری های زمینه ای مانند ناهنجاری های قلبی عروقی، بیماری تیروئید یا دیابت.

ابتدا رضایت آگاهانه از همه بیماران اخذ شد. سپس به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

یک هفته پس از قطع داروهای ضد فشار خون، فشار خون در حالت نشسته، از دست راست در سطح قلب، توسط فشارسنج جیوه ای Reister با 14 50 سانتی متر اندازه گیری شد.

کاف و یک گوشی پزشکی آلمانی. فشار خون دو بار با فاصله حداقل 5 تا 10 دقیقه اندازه گیری شد.

اگر بیش از 5 میلی متر جیوه اختلاف بین دو ضبط وجود داشت، فشار خون برای بار سوم اندازه گیری شد.

پس از توصیه به ورزش منظم، پرهیز از مصرف بیش از حد نمک، چربی های اشباع و استعمال دخانیات، دستورالعمل استفاده از چای ترش ارائه شد.

جعبه های 150 گرمی چای ترش یا معمولی بر اساس اعداد تصادفی به بیماران داده شد.

به آنها دستور داده شد که حداقل یک ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، از یک لیوان جوشانده (دو قاشق چای خوری مخلوط در یک لیوان آب جوشانده شده به مدت 20 تا 30 دقیقه) استفاده کنند. هیچ یک از بیماران از نوع و اثرات چای مصرفی خود اطلاعی نداشتند.

فشار خون در روزهای 4، 8 و 12 و 3 روز پس از قطع مصرف (روز 1591) با روش توصیف شده ثبت شد.

لازم به ذکر است که در طی مشاهده (از روز اول تا پایان روز پانزدهم) هیچ یک از بیماران از داروهای ضد فشار خون استفاده نکردند.

نتایج تغییرات فشار خون در دو گروه با استفاده از آزمون t زوجی و بین گروه ها با استفاده از آزمون t مقایسه شد. متغیرهای کیفی با x2 مورد آزمایش قرار گرفتند.