بهترین ترجمه انگلیسی پایان نامه مدیریت بازرگانی

بهترین ترجمه های انگلیسی از موضوعات مختلف ارائه داده شده در کدام بخش می باشد؟ این ترجمه های انگلیسی از پایان نامه های مدیریت بازرگانی با موضوعات متنوع بوده اند؟
بهترین ترجمه های انگلیسی از موضوعات مختلف با توجه به اینکه در هر یک از بخش و مرکزهای ترجمه در کشور صورت می گیرد بخشی از کار ترجمه در ارتباط با انجام ترجمه های انگلیسی از پایان نامه ها بوده است که موضوع این بخش از پایان نامه ها مربوط به ترجمه انگلیسی مدیریت می باشد که گرایش ترجمه ی ان نیز برگرفته از پایان نامه های مدیریت بازرگانی می باشد که البته با مبحث کاری ان تا حدودی اشنایت داریم.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه