انجام کار ترجمه انگلیسی روزنامه

آیا می دانید که هم اکنون انجام کار دقیق ترجمه انگلیسی روزنامه در کدام مراکز ترجمه تخصصی متون در بازار صورت می گیرد و چه نرخ قیمتی داشته است؟گفتنی است که کار ترجمه انگلیسی روزنامه، می تواند در حوزه های گوناگون، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده باشد و یا اینکه مربوط به قطعه شعری به زبان انگلیسی هست که خب مخاطب به ترجمه آن نیاز داشته است.
کار ترجمه انگلیسی روزنامه، مخصوص مراکز تخصصی ترجمه در کشور بوده و به هر مرکزی پیرامون ترجمه دقیق متون حساس، نمی توان اعتماد کرد.