انجام سفارش ترجمه انگلیسی رشته مهندسی

بسیاری از موسسات زبان کار سفارش و انجام ترجمه انگلیسی رشته های مهندسی مانند برق، نرم افزار، معماری و …. را با قیمت های مقطوع انجام می دهند.
برخی ازمدرسین که در آموزشگاه هایزبان کار تدریس را به عهده دارند در تمامی طول سال هم کار سفارش ترجمه انگلیسی رشته های گوناگون دانشگاهی از جمله رشته های مهندسی مانند معماری، برق و … را با قیمت های مناسب انجام می دهند و نرخ قیمت بستگی به تعداد صفحات پایان نامه دارد.