انجام سفارش ترجمه انگلیسی به آلمانی

ایا انجام سفارش ترجمه ی انگلیسی پایان نامه و غیره در نوع ترجمه ی فارسی بوه است؟ این سفارش ترجمه ی انگلیسی به المانی برگرفته از چه دسته موضوعاتی می باشد؟
انجام سفارش های انگلیسی که در این مرکز و سایرین برای نوع ترجمه های انگلیسی ارائه می گردد تنها ترجمه ی انگلیسی به فارسی نمی باشد بلکه گاه می توان این سفارش ترجمه ی انگلیسی را ترجمه ی انگلیسی به آلمانی دید. و این سفارش ترجمه ی انگلیسی آلمانی می تواند لیست موضوعات گوناگون از متن های مختلف به شمار رود، پس انجام ترجمه ی انگلیسی به آلمانی را باید به مترجمی سپرد که مسلط به هر دو زبان مبدا و مقصد بوده باشد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه